REGULAMIN IMPREZ ŻUŻLOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ ZKŻ SSA W ZIELONEJ GÓRZE PRZY UL. WROCŁAWSKIEJ 69 

1. Regulamin określa zasady wstępu i przebywania na Stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 podczas meczów Speedway Ekstraligi oraz innych imprez żużlowych organizowanych przez Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna w Zielonej Górze (ZKŻ SSA).
2. Za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku na stadionie podczas rozgrywania zawodów, o których mowa w pkt 1 odpowiedzialny jest ZKŻ SSA.
3. W trakcie organizowanych przez użytkownika stadionu imprez żużlowych na Stadion mogą wejść i przebywać:


  1. a) osoby które mają ważny karnet lub bilet (na daną imprezę – zawody);

  2. b) osoby, które posiadają wydany przez Organizatora identyfikator umożliwiający przebywanie w poszczególnych strefach stadionu.

4. Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do zachowywania się w sposób nie naruszający zasad porządku i bezpieczeństwa oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Osoby przebywające na Stadionie są obowiązane podporządkować się służbom Organizatora i wykonywać ich polecenia zmierzające do ochrony i bezpieczeństwa Imprezy, w szczególności dotyczące kolejności opuszczania poszczególnych sektorów przez osoby uczestniczące w imprezie. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uczestników Imprezy, organizator ma prawo usunięcia osób z wyznaczonego sektora.
6. Zabrania się wchodzenia i przebywania na Stadionie osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, narkotyków lub podobnie działających środków.
7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie stadionu broni lub innych przedmiotów mogących w ocenie organizatora imprezy stanowić zagrożenie (w tym: butelek, puszek, opakowań kartonowych, kijów, instrumentów z napędem mechanicznym itp.), materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub psychotropowych. Powyższe nie dotyczy napojów alkoholowych zawierających do 3,5 procent alkoholu zakupionych na terenie imprezy masowej. Przedmioty, których posiadanie jest zabronione przepisami prawa podlegają zatrzymaniu. Pozostałe przedmioty zostaną przekazane do depozytu, a w przypadku ich nieodebrania z depozytu zostaną przekazane w terminie 7 dni do biura rzeczy znalezionych.
8. Zabrania się wprowadzania na teren stadionu psów, kotów i innych zwierząt.
9. Zabrania się wprowadzania i korzystania na terenie stadionu z pojazdów i innych urządzeń transportowych, w szczególności: samochodów, motocykli, motorowerów i rowerów, z wyłączeniem służb technicznych, obsługi imprezy i zawodników.
10. Przez cały czas trwania imprez żużlowych należy posiadać ze sobą dokumenty uprawniające do przebywania na Stadionie (karnet, bilet, kartę kibica, identyfikator) i okazywać je niezwłocznie na każde żądanie służb Organizatora.
11. Zabrania się rzucania wszelkich przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy masowej, a także na tor i płytę Stadionu.
12. W razie zaistnienia wypadku, sytuacji niebezpiecznej lub zauważenia pożaru fakt ten należy zgłosić niezwłocznie administracji obiektu bądź Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej. Stanowisko Kierownika znajduje się na wieżyczce sędziowskiej lub w innym, podanym uprzednio do wiadomości, miejscu na terenie Stadionu.
13. Uczestnikom imprez organizowanych i przeprowadzanych na Stadionie, pod rygorem objęcia ich czasowym lub stałym zakazem wchodzenia na Stadion w tym m. in.: poprzez unieważnienie biletu, karnetu, karty kibica, identyfikatora, zakazuje się:
a) wchodzenia na teren rozgrywania zawodów sportowych tj.: pas bezpieczeństwa, płytę stadionu, tor żużlowy, park maszyn oraz obszary nieprzeznaczone dla uczestników imprezy: strefy buforowe, pomieszczenia służbowe,
parking samochodowy, płoty, maszty, itp.;

b) wzniecania ognia, zapalania petard, fajerwerków, itp.;
c) używania „kominiarek” lub innych przedmiotów utrudniających identyfikacje;
d) głoszenia i wywieszania haseł (symboli, pieśni) o treściach obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich; 
e) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami, zaśmiecania stadionu, niszczenia jego urządzeń m.in. poprzez malowanie, oklejanie, uszkadzanie.
14. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkować może niezwłocznym usunięciem uczestnika ze Stadionu bez prawa zwrotu kwoty zapłaconej za bilet, a wobec sprawcy naruszenia może zostać orzeczony przez Zarząd ZKŻ lub ZKŻ SSA czasowy lub całkowity zakaz wstępu na stadion oraz kara finansowa w wysokości do 20 tysięcy złotych.
15. Zarząd „Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna” i „Zielonogórskiego Klubu Żużlowego” zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na Stadionie szkody, w tym także naruszenia dobrego wizerunku ZKŻ SSA lub ZKŻ albo spowodowanie zamieszek lub w nich uczestniczenie.
16. Poniesione szkody na osobie lub w mieniu uczestnik imprezy żużlowej na Stadionie jest zobowiązany zgłosić Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa Imprezy Masowej albo innemu przedstawicielowi Zarządu ZKŻ SSA lub innemu organizatorowi imprezy (w zależności który podmiot jest organizatorem danej imprezy), niezwłocznie po ich zaistnieniu, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż 30 minut po zakończeniu imprezy.
17. Zarząd ZKŻ SSA zastrzega sobie prawo unieważnienia biletów, karnetów, kart kibica lub innych dokumentów uprawniających do wejścia na stadion na żądanie Policji lub innych organów porządku publicznego.
18. Osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu i producentów telewizyjnych.
19. Osoby przebywające na Stadionie są zobowiązane do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Udział w Imprezie i wejście na jej teren jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu
20. Informacja o ochrony danych osobowych i monitoringu przeznaczona dla uczestników imprez odbywających się na stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 stanowi zał. do niniejszego Regulaminu.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I MONITORINGU

Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 69; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268296; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9730884128; REGON: 080141712 (zwana ZKŻ SSA), uznając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z imprezami odbywającymi się na stadionie w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69 informuje, że: 

ZKŻ SSA, w zależności od charakteru imprezy odbywającej się na stadionie może przetwarza dane uczestników imprezy jako administrator i jako podmiot przetwarzający.

Dane osobowe przetwarzane przez ZKŻ SSA w związku z imprezami odbywającymi się na stadionie zabezpieczone są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym Rozporządzeniem) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa mającymi na celu ochronę danych osobowych.

Dane osobowe uczestników imprezy obejmują zakresem imię i nazwisko uczestnika imprezy oraz nr pesel w przypadku  imprez mogących wiązać się podwyższonym ryzykiem bezpieczeństwa, tj. dane zwykłych kategorii. ZKŻ SSA może przetwarzać też dane szczególnych kategorii w celu i w zakresie niezbędnym do przyznania osobie niepełnosprawnej ulg zgodnie z naszym cennikiem dostępnym w punktach sprzedaży oraz na stronach: http://biletynafalubaz.pl oraz http://biletynafalubaz.abilet.pl . Dane osobowe uczestników imprezy przetwarzane są w celu przygotowania, organizacji, przeprowadzenia i zabezpieczenia imprezy zgodnie z przepisami prawa przez okres niezbędny do organizacji imprezy, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Podstawą prawną ich przetwarzanych, w zależności od charakteru imprezy jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f Rozporządzenia, tzn. odpowiednio dane uczestników przetwarzane mogą być na podstawie zgody, w celu realizacji umowy dot. sprzedaży, organizacji imprezy, w celu wypełnienia obowiązku prawnego, w tym przepisów prawa związanych z kwestiami podatkowymi, rachunkowymi, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja uczestnika,  czy dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, jednakże ich nie podanie może uniemożliwi realizację celu przetwarzania, np. :zakupu biletu, uczestnictwa w imprezie, skorzystania z ulg. 

ZKŻ SSA może też przetwarzać dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury za zakupione bilety/karnety przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku.

ZKŻ SSA może pozyskiwać dane od osób od, których dotyczą, od innych Klubów, Organizatorów lub podmiotów, które zgodnie z zawartymi umowami gromadzą dane uczestników imprez w związku z dystrybucją biletów/karnetów na imprezy.

ZKŻ SSA w celu zapewnienia porządku i  bezpieczeństwa imprez odbywających się na stadionie stosuje monitoring. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2018.1870 t.j.) organizator imprezy jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Monitoring wizyjny, swoim zasięgiem obejmuje cały teren stadionu w tym: bramy i wejścia na stadion, trybuny stadionu, wszystkie ciągi pieszych, parkingi i place klubowe, wejścia do budynków klubowych. Administratorem danych gromadzonych w związku z zastosowaniem monitoringu jest ZKŻ SSA. 

Bez względu na Organizatora i rodzaj imprezy odbywającej się na stadionie, ZKŻ SSA bez zgody uczestników może wykonywać i rozpowszechniać zdjęcia, na których wizerunek poszczególnych osób fizycznych jest jedynie szczegółem całości. 

W przypadku imprez żużlowych organizowanych przez ZKŻ SSA, zgodnie z pkt. 18 Regulaminu imprez żużlowych organizowanych przez ZKŻ SSA w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 69, osoby przebywające na terenie stadionu w jakimkolwiek charakterze, wyrażają zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunku w mediach, w szczególności w relacjach telewizyjnych, programach rozrywkowych i zrzekają się z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń w stosunku do klubu i producentów telewizyjnych, a tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie danych stanowiących ich wizerunek. 

Dane osobowe Uczestników stanowiące wizerunek przetwarzane będą, w celu informowania w mediach oraz publikacjach o przebiegu imprez oraz, w celu promowania działalności Klubu.

Ponadto, zgodnie z  art. 9 wyż. cyt. ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Klub może żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika imprezy. Zgodnie z art. 20. ust. 1 do legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia uprawnień do uczestnictwa w imprezie uprawnione są też służby porządkowe i informacyjne. 

Klub nie przekazuje żadnych danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane nie są wykorzystywane w celu profilowania i nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Klubem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy oraz sponsorom. Ponadto, dane mogą być udostępniane organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.

Zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.  Ponadto, mogą Państwo w dowolnym momencie skorzystać z prawa do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną e-mail: sekretariat@zkzssa.pl 

W sprawach dotyczących ochrony danych  można też kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: kuba@falubaz.com

Więcej informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez Klub można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.falubaz.com