Aktualności

Ogłoszenie Rady Nadzorczej ZKŻ SSA

 

Rada Nadzorcza Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze („Spółka”) ogłasza postępowanie kwalifikacyjnie na kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki

Kandydat składa zgłoszenie kwalifikacyjne, które zawiera imię (imiona) i nazwisko wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mail. Do Zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny wraz z życiorysem zawodowym zawierającym opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej;
2. dokumenty potwierdzające wykształcenie;
3. dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie kwalifikacji kandydata, o których mowa wyżej;
4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego.

Pisemne Zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00. Termin przyjmowania Zgłoszeń mija 17.11.2022 r. o godz. 15:00. Przyjmujący Zgłoszenie wyda na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia Zgłoszenia, zawierające datę i godzinę przyjęcia.

Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres siedziby Spółki, przy czym dla zgłoszenia liczy się data wpływu dokumentów do Spółki.

Zgłoszenie powinno zostać złożone w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu”.

Zgłoszenia, które zostały złożone po terminie składania zgłoszeń lub Zgłoszenia niepełne lub niespełniające wymogów określonych w Ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie jest skutecznie niezależnie od ilości zgłoszeń.

W/w. dokumenty powinny być załączone w formie oryginałów, urzędowych odpisów lub kopii oryginałów względnie kopii urzędowych odpisów, poświadczonych przez kandydata za zgodność. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Otwarcie kopert ze Zgłoszeniami nastąpi w siedzibie spółki, w dniu 18.11.2022r.

Rada Nadzorcza dokona oceny zgłoszeń pod kątem terminowości złożenia i spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w Ogłoszeniu.

Kandydaci, którzy nie złożyli w terminie Zgłoszenia lub nie spełnili wymogów określonych w Ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

Kandydaci, którzy zostali dopuszczeni do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostaną o tym fakcie powiadomieni telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w Zgłoszeniu adres e-mail.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 22.11.2022 r. w siedzibie Spółki.

W toku rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci oceniani będą w następujących zakresach:
1. działalności Spółki oraz o sektorze, w którym Spółka działa,
2. zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji jako Prezes Zarządu spółki kapitałowej,
3. znajomości języka angielskiego.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza poinformuje każdego z kandydatów dopuszczonych do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym o wyniku tego postępowania. Powiadomienia zostaną dokonane telefonicznie oraz drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail. Rada Nadzorcza zastrzega, że może nie dokonać wyboru Prezesa Zarządu Spółki w ramach niniejszego postępowania kwalifikacyjnego.